Geitheia

Skog
Gårdsbruk

Målet for denne turer var Geitheia. Vi startet ved Helleveien ved Helliks og fulgte en fin skogsvei og sti langs Skjørtjenn, før det brått bar oppover mot Bureidbekken. Mens vi gikk nedover mot Bureid langs Bureidbekken, la vi merke til et par steinsettinger i bekken. Det kan være fundamentene til en sag som en gang sto i Bureidbekken, som var eid av Anders Olsen Torgerød. I 1865 ble saga tatt av flom og havnet på myra nede ved Bureid. Saga ble ikke bygd opp igjen. Hva kunne hensikten med disse ha vært? Stien ledet oss deretter til venstre over bekken og inn på veien mot Bureid, en gammel bosetning hvor vi kan se rester av grunnmurer og initialene til den siste som bodde på plassen, Gunnar Aslaksen Bureid.

Fra Bureid begynte vi oppstigningen mot Geitheia, gjennom en vakker furuskog. Utsikten mot Hull var delvis synlig mens vi gikk nedover mot Breiviksbukta. Der forsøkte vi å finne en sti jeg tidligere hadde gått, selv om den var dårlig nå, gradvis forbedret den seg jo nærmere vi kom Fløyheia. Vi tok av til venstre ned mot Bureidbekken. Det kunne være litt utfordrende å finne avstikkeren, spesielt uten en turapp. Jeg vil anbefale Norgeskart Friluftsliv for fremtidige turer. Vi fulgte den samme veien tilbake til Helleveien.


Flagg


The goal of this hike was Geitheia. We started at Helleveien near Helliks and followed a nice forest road and trail along Skjørtjenn, before abruptly heading uphill towards Bureidbekken. As we descended towards Bureid along Bureidbekken, we noticed a couple of stone settings in the stream. These could be the foundations of a sawmill that once stood in Bureidbekken, owned by Anders Olsen Torgerød. In 1865, the sawmill was washed away by a flood and ended up in the marshland downstream of Bureid. The sawmill was not rebuilt. What could have been the purpose of these stone settings? The trail then led us to the left across the stream and onto the road towards Bureid, an old settlement where we can see remnants of foundations and the initials of the last person to live there, Gunnar Aslaksen Bureid.

From Bureid, we began the ascent towards Geitheia, through a beautiful pine forest. The view towards Hull was partially visible as we descended towards Breiviksbukta. There, we tried to find a trail I had previously walked, although it was poorly maintained now, gradually improving as we approached Fløyheia. We turned left towards Bureidbekken. It could be a bit challenging to find the detour, especially without a hiking app. I would recommend Norgeskart Friluftsliv for future hikes. We followed the same route back to Helleveien.

Stor stein ved Helliks

Steinsetting i Bureidbekken

Steinsetting i Bureidbekken

Gammel ved ved Bureid

Gammel ved ved Bureid

Bureid

Bureid

Geitheia

Utsikt mot Hull fra Geitheia

Utsikt fra Geitheia

Geitheia

GEITHEIA
Geitheia
error: Content is protected !!