Lysmyrkollane

Utsikt
Bra utsikt mot havet og Jomfruland. Lysmyrkollane består av flere runde koller med god utsikt. Hva navnet kommer av er usikkert, men at de små kollene lyser opp i en ellers mørk skog er sikkert. Mellom to av kollene er det en smal kløft hvor en stor stein har kilt seg fast, kragerøs Kjerag. Det sies at det en gang har vært en slags hestevei gjennom denne kløften, da gikk de under steinen. Det går en traktorvei og sti opp fra Låkasken ca 25 min og gå opp. Navnet Lågasken kommer av at det en gang har vært en lav stor ask på gården. Er også mulig å ta stien fra Skjærsjøknuten langs Skjærsjøen, her er stien noe gjenngrodd og opp til Lysmyrkollane og ned til Røymyra finner vi ingen sti. Fra Røymyrkjenn kan du følge bekken sørover til treffer på en tydelig sti som fører deg til Solli og på vei ned til Skarbomyra. Ved Røymyra er det rester etter en jordhytte som ble brukt som potetkjeller av gården Lågasken under krigen.

Turalternativ 1: Vi parkerte en bil i Fossing og kjørte deretter tilbake til Skarbomyra med en annen bil. Derfra gikk vi på vei opp til Solli, og etter Solli fortsatte vi langs en skogsvei/sti forbi Rullemyr. Når vi nærmet oss Revtjenn, ble stien noe mindre synlig. Fra Revtjenn satte vi kursen opp mot Lysmyrkollane, som har flott utsikt og med en liten fjellsprekk med kjeragstein som er verdt å se. Fra Lysmyrkollane fulgte vi en sti ned tilbake til Fossing, og det kan være lurt å ha med GPS. Turen er omtrent 7 km lang.

Turalternativ 2: Dette er nesten en lik tur som turalternativ 1. Vi parkerte en bil ved Mørkviktjenna ved Fossingveien og en bil ved Skarbomyra. Herfra gikk vi på vei opp til Solli, forbi Rullemyr og Revtjenn. Fra Revtjenn gikk vi opp mot Lysmyrkollane, som har flott utsikt. Fra Lysmyrkollane ble det skogsterreng til kom inn på en gammel traktorvei som gikk ned til Låkasken og ut på Fossingveien. Turen fra Lysmyrkollane og ned til Låkasken kom vi over noen steiner, kunne det være “Løftet?”.

Løftet: Ved Skjærsjøen i Laagaskskogen er det en plass som har fått navnet “Løftet”, etter et minne fra Nils Nilsen. En dag Nils var på reise til Kragerø fikk han beskjed om å stille til krigstjeneste. Etter de strenge kravene det var på 1700-tallet, måtte han reise direkte i krigen uten å vende hjem for å gi beskjed. En som var i følge med ham fikk gjøre det. For å sette et varig minne, tok han tre store stein og løftet på hverandre. Han var kjent for å være en stor og sterk kar, men falt i krigen 1780. Det flere som har forsøkt å finne disse steinene som har fått navnet “Løftet”. Les mer under Skjærsjøknuten.

Flagg

Good view towards the sea and Jomfruland. Lysmyrkollane consists of several round hills with a good view. The origin of the name is uncertain, but it is certain that the small hills light up in an otherwise dark forest. Between two of the hills, there is a narrow cleft where a large stone has wedged itself, called Kragerø’s Kjerag. It is said that there once was some kind of horse path through this cleft, where they passed under the stone. There is a tractor road and a path up from Låkasken, about a 25-minute walk. The name Lågasken comes from the fact that there once was a low, large ash tree on the farm. It is also possible to take the path from Skjærsjøknuten along Skjærsjøen; here, the path is somewhat overgrown, and from Lysmyrkollane down to Røymyra, we find no path. From Røymyrkjenn, you can follow the stream southward until you hit a clear path that leads you to Solli and on the way down to Skarbomyra. At Røymyra, there are remnants of an earth hut that was used as a potato cellar by the Lågasken farm during the war.

Hiking option 1: We parked a car in Fossing and then drove back to Skarbomyra with another car. From there, we walked on a road up to Solli, and after Solli, we continued along a forest road/path past Rullemyr. As we approached Revtjenn, the path became somewhat less visible. From Revtjenn, we headed up towards Lysmyrkollane, which offers great views and has a small mountain crevice with a Kjerag stone worth seeing. From Lysmyrkollane, we followed a path back down to Fossing, and it may be wise to bring a GPS. The hike is approximately 7 km long.

Hiking option 2: This is almost a similar hike to hiking option 1. We parked a car at Mørkviktjenna near Fossingveien and another car at Skarbomyra. From here, we walked on a road up to Solli, past Rullemyr and Revtjenn. From Revtjenn, we walked up towards Lysmyrkollane, which offers great views. From Lysmyrkollane, we entered forest terrain until we reached an old tractor road that went down to Låkasken and out onto Fossingveien. On the hike from Lysmyrkollane down to Låkasken, we came across some rocks; could these be “Løftet”?

“Løftet”: At Skjærsjøen in Laagaskskogen, there is a place called “Løftet,” after a memory of Nils Nilsen. One day, Nils was traveling to Kragerø when he was told to report for military service. Given the strict requirements of the 1700s, he had to go directly to war without returning home to give notice. Someone accompanying him had to do it. To leave a lasting memory, he took three large stones and lifted them onto each other. He was known to be a big and strong guy but fell in the war in 1780. Several have tried to find these stones named “Løftet.” Read more under Skjærsjøknuten.

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Solli

Solli

Røymyr

Røymyrtjenn

Skarbotjennane

På vei mot Solli

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Mørkviktjenna

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Lysmyrkollane

Løftet

Tungt løft

Er dette det berømte “Løftet”?

LYSMYRKOLLANE
Lysmyrkollane
error: Content is protected !!