Vadfoss, rønningen , Kammerfoss

Mange av oss som bor på Helle og omegn har nok gått den lille runden Vadfoss, Rønningen og Kammerfoss eller deler av den. En perfekt kveldstur på ca. 1 time. Flere severdigheter og historie i dette området. Blant annet en gammel fortøyningsring fra begynnelsen av 1700-tallet. En av de få og godt bevarte vannpostene som er igjen i Kragerø ved Kammerfoss. Stien går under Kragerøs flotteste bro. Hvelvsteinsbroen ved Vadfoss. Flere muligheter hvis man vil gå litt lenger. Kragerø Stenindustri er et fint utgangspunkt. På heia ved rundkjøringen kan vi se et skilt hvor det står “Teksthaugen”. En som bodde der for ca 60 år siden som guttunge, kan huske han sto i kjøkkenvinduet for å se når toget kom til syne ut av Rønningåsen tunnel. Da var det bare å springe alt en kunne for å nå toget på Vadfoss stasjon, for å komme seg på skolen i byen. Ordet “Teksthaugen” kommer av tømmer som er lenket sammen. De danner nærmest en “parkeringsplass” for tømmeret og tømmerflåtene. Inntil veien var det en “elvehytte”, en hvilebu for fløterne. Ved elvehytta var det også grinder for jernbanen, her gikk det en gammel kjørevei for hest over til Årø. Denne veien kom ut i Vadfossveien ved butikken til Petra, en minibutikk og telefonsentral. Alt er forlengst historie. Bare å ta turen over Vadfoss broen er en opplevelse og videre rundt Rønningen. God tur.


Flagg


Many of us who live in Helle and the surrounding area have probably taken the little round of Vadfoss, Rønningen, and Kammerfoss, or parts of it. A perfect evening stroll of about 1 hour. There are several sights and history in this area. Among them, an old mooring ring from the early 18th century. One of the few well-preserved water posts left in Kragerø near Kammerfoss. The path goes under Kragerø’s finest bridge, the arched stone bridge at Vadfoss. There are several options if you want to walk a little further. Kragerø Stone Industry is a nice starting point. On the heath at the roundabout, we can see a sign that says “Teksthaugen.” Someone who lived there about 60 years ago as a boy can remember standing in the kitchen window to see when the train appeared out of the Rønningåsen tunnel. Then it was just a matter of running as fast as you could to catch the train at Vadfoss station to get to school in the city. The word “Teksthaugen” comes from timber that is linked together, forming almost a “parking lot” for the timber and timber rafts. Next to the road was a “river hut,” a resting place for log floaters. At the river hut, there were also gates for the railway; here, there was an old horse-drawn road to Årø. This road came out on Vadfossveien near Petra’s shop, a mini-market, and telephone exchange. Everything is long gone. Just taking a trip over Vadfoss bridge is an experience and further around Rønningen. Enjoy your trip.

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Salg av grønnsaker

Kammerfoss

Vadfoss

Rønningen Kammerfoss

Kammerfoss

Linerle ved Vadfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Kammerfoss

Vannpost

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Skilt stedsnavn

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Kammerfoss

Vadfoss

Vadfoss

En liten bille på veien

Skilt stedsnavn

Rønningen

Kammerfoss

Kjetting

Skilt stedsnavn

Årøsvingen

Kragerøvassdraget

Kragerøvassdraget

Kragerøvassdraget

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Vadfoss

Bjørndalsheia, Vadfoss

VADFOSS, RØNNINGEN, KAMMERFOSS
Vadfoss kart
error: Content is protected !!