Tyvand

Skog
Gårdsbruk
Gruve
Fra Støa ved Tyvand er det mulig å padle over til Tveitereidvann og derfra videre ut i Kragerøvassdraget. Kanoene ble leid på Støa Camping. Tidligere var det hesteløp på Tyvand om vinteren. Historien forteller at Tyvand og Tveitereidvann opprinnelig hadde samme navn, Tvivatn, som betyr “Det dobbelte vannet”. Senere ble det kjent som Tyvand og Tveitereidvann. Det ene området av vannet ble kalt Tyvand, mens den andre delen fikk navnet fra gården Tveitereid. Under vår vandring langs Tyvand fra Wastøl gård, støtte vi på et lite tråkk som fulgte kystlinjen rundt Wastøltangen og fulgte elva Heglandselva. Med litt rydding og merking av stien kunne dette området bli en flott turløype. Etterhvert kom vi inn på stinettverket Kulekollen, som tilbyr flere flotte ruter og muligheter for turister og turgåere.

Tur til Brattli Formålet med turen var å undersøke området for tegn til tidligere gruveaktivitet. En gammel vei fører opp til Brattli fra veien som går til Tyvand gården. Vi fulgte denne veien så langt den strakte seg. Fra toppen av Brattli fikk vi utsikt mot Tveitereid. Deretter fortsatte vi langs åskammen mot Tyvand, ned til en gammel vei som førte oss til Tyvand gården. Underveis passerte vi en  liten dam. Dessverre lyktes vi ikke med å finne skjerpet nummer 123 ved Tyvand. Vi benyttet også anledningen til å utforske området rundt Råna, i nærheten av den gamle Kragerøbanen.

Flagg

From Støa near Tyvand, it is possible to paddle across to Tveitereidvann and then continue out into the Kragerø waterway. The canoes were rented at Støa Camping. In the past, there were horse races on Tyvand during winter. According to history, Tyvand and Tveitereidvann originally had the same name, Tvivatn, which translates to “The Double Water.” Later, they became known as Tyvand and Tveitereidvann, with one part of the water being called Tyvand and the other part taking its name from the Tveitereid farm. During our hike along Tyvand from Wastøl gård, we came across a small trail that followed the coastline around Wastøltangen and followed the Heglandselva river. With some clearing and marking of the trail, this area could become a fantastic hiking route. Eventually, we entered the Kulekollen trail network, which offers several beautiful routes and opportunities for tourists and hikers.

Trip to Brattli The purpose of the trip was to explore the area for signs of previous mining activity. An old road leads up to Brattli from the road that goes to Tyvand farm. We followed this road as far as it went. From the top of Brattli, we had a view towards Tveitereid. We then continued along the ridge towards Tyvand, down to an old road that took us to Tyvand farm. Along the way, we passed a small dam. Unfortunately, we were not successful in finding shaft number 123 at Tyvand. We also took the opportunity to explore the area around Råna, near the old Kragerø railway.

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Tyvand

Kragerøbanen ved Tyvand

Tyvand

Tyvand

Kanotur på Tyvand

Kanotur på Tyvand

Brattli

Utsikt fra Brattli mot Tveitereid

Utsikt fra Brattli mot Tveitereid

Brattli

Liten dam ved Tyvand gård

Råna

Kragerøbanen

Undergang ved Råna

Skog ved Råna

Tagging ved Råna

Tagging ved Råna

Tagging ved Råna

TYVAND OG BRATTLI
Tyvand
error: Content is protected !!