Ørviklia - Stabbestad

Utsikt
Vår rundtur begynner ved Kragerøfjorden hyttegrend, hvor stien er tydelig merket. Vi følger en historisk ferdselsvei langs Ørvikveien, som leder oss helt til Panoramaveien og hyttefeltet ved Kragerø Resort. På tilbaketuren tar vi veien over Steinmannsheia, som belønner oss med en imponerende utsikt over store deler av Levangsheia, og vi passerer også Solberg, en gammel boplass registrert som kulturminne nummer 2. De velbevarte grunnmurene vitner om tidligere bosetting og gir oss et glimt inn i fortiden. Gjennom nydelig skogsterreng fortsetter turen tilbake til utgangspunktet, Kragerøfjorden hyttegrend. Underveis passerer vi skiltet for Bjørnehi-runden på 3 km. Jeg fant ikke ut hvor dette bjørnehiet var, men kanskje det blir en opplevelse for en annen gang. Alt i alt er dette en lang og flott rundtur gjennom Ørviklia og Stabbestadlia.

Tur med Kragerø Turlag 21. april 2024 Turen startet ved barnehagen (nå nedlagt) i hyttefeltet Kragerø Resort. 21 turgåere møtte opp i strålende vær. Første etappe gikk gjennom golfanlegget og ut på Diplemyrveien. Vi fortsatte deretter langs traktorveien forbi den gamle boplassen Diplemyr (merket som nr. 8 på kartet). Etter å ha passert terrengsykkelstiene kom vi til boplassen Solberg, lokalt kjent som “Plassen”, hvor vi hadde en prat med Daniel. Deretter gikk turen videre ned til Heibøveien, som ble bygget i 1887, noe man kan se risset inn i fjellet. Rett før Heibø gård tok vi av til venstre fra veien og fulgte en sti. Her gikk vi forbi den gamle steinsatte brønnen til Heibø. Herfra var det en stigning opp til heia, og vi passerte bjørnehiet underveis. Stien førte oss over til Kragerøfjorden hyttefelt. Det sies at det tidligere var en gammel kirkevei som gikk fra Heibø til Ørvik. Ved hyttefeltet ved Ørvik hadde vi to stivalg. Den nederste kan være litt kjedelig. Det er planlagt å anlegge en golfvei til Kragerø Resort langs denne stien. Vi valgte den øverste stien, som var svært kupert og bød på flere flotte utsiktspunkter. 

Flagg

Our excursion begins at Kragerøfjorden hyttegrend, where the trail is clearly marked. We follow a historical route along Ørvikveien, guiding us all the way to Panoramaveien and the cabin area at Kragerø Resort. On the return journey, we take the path over Steinmannsheia, rewarding us with an impressive view of a large part of Levangsheia. We also pass by Solberg, an ancient settlement registered as cultural heritage number 2. The well-preserved foundations bear witness to past habitation, offering us a glimpse into history. Through beautiful woodland terrain, the journey continues back to the starting point, Kragerøfjorden hyttegrend. Along the way, we encounter the sign for the 3 km-long Bjørnehi trail. Unfortunately, I didn’t discover the location of this bear’s den on this occasion, but perhaps it will be an adventure for another time. All in all, this is a long and splendid round trip through Ørviklia and Stabbestadlia, providing an opportunity to experience both history and natural beauty.Trip with Kragerø Turlag Association on April 21, 2024 The hike started at the daycare center (now closed) in the Kragerø Resort cabin area. 21 hikers showed up in splendid weather. The first leg went through the golf course and onto Diplemyrveien. We then continued along the tractor road past the old settlement of Diplemyr (marked as number 8 on the map). After passing the mountain bike trails, we reached the settlement of Solberg, locally known as “Plassen,” where we had a chat with Daniel. The hike then continued down to Heibøveien, built in 1887, which can be seen carved into the mountain. Just before Heibø farm, we turned left from the road and followed a trail. Here, we passed the old stone well of Heibø. From there, there was an ascent to the hill, and we passed the bear’s den along the way. The trail led us over to the Kragerøfjorden cabin area. It is said that there used to be an old church road from Heibø to Ørvik. At the cabin area at Ørvik, we had two trail choices. The lower one can be a bit dull. It is planned to construct a golf path to Kragerø Resort along this trail. We chose the upper trail, which was very hilly and offered several fantastic viewpoints.

Fra Kragerøfjorden hyttegrend

Fra Kragerøfjorden hyttegrend

Ørviklia

Ørviklia

Panoramaveien

Stabbestadlia

Vardet over heia

Stabbestadlia

Stabbestadlia

Solberg

Solberg

Solberg

Solberg

Steinmannsheia

Steinmannsheia

Steinmannsheia

Vardet over heia

Skiltet

Skiltet

Ørviklia

Tur med Kragerø Turlag

Tur med Kragerø Turlag

Ved Solberg (Plassen)

Solberg (Plassen)

Prat med Daniel på Solberg

Ned langs Tomatheia

Årstall ved Heibøveien

Store eika ved Heibø

Eika og DBS sykkel

Heibø gård

Liten pause ved brønnen ved Heibø

Bjørnehiet

Matpause

Tur med Kragerø Turlag

Kragerøfjorden hyttegrend

Solbergheia

Solbergheia

Steinmannsheia

Start fra tidligere barnehage (T)

ØRVIK - STABBESTAD
Ørvik Heibø
error: Content is protected !!