Brekka - Hansjø

Gårdsbruk
Gruve
Fant et kart fra geologisk undersøkelse med tittelen “Brekka”. Vi utforsket området rundt Brekka i Kjølebrønd i håp om å finne denne gruven. Startet turen fra Øvre Dobbe og fulgte veien mot gården Brekka. Fra Brekka fører en gammel vei/sti opp til veien ved Bjelletjenn. Underveis støtte vi på en gammel dam/mur hvor det var en vei som krysset over og ledet litt oppover i heia på den andre siden. Formålet med denne muren er uklart. Tror ikke dette har vært noen isdam for iseksporten, siden denne dalen ender ut i Hansjø midt i Kjølebrønd. Denne er sansynligvis mye eldre enn isdammene rundt om i Kragerø. Da vi møtte en lokalkjent jeger og spurte ham, hadde han ingen kjennskap til dammen eller eventuell gruveaktivitet i Brekka-området. Etter å ha utforsket veien ved Bjelletjenn, returnerte vi til Øvre Dobbe.

Flagg

Found a map from a geological survey titled “Brekka.” We explored the area around Brekka in Kjølebrønd in the hope of finding this quarry. We started the journey from Øvre Dobbe and followed the road towards the Brekka farm. From Brekka, an old road/path leads up to the road near Bjelletjenn. Along the way, we came across an ancient dam/wall where there was a road that crossed over and led slightly uphill on the other side. The purpose of this wall is unclear. I don’t believe it served as an ice dam for ice export, as this valley ends in Hansjø in the middle of Kjølebrønd. It is likely much older than the ice dams scattered around Kragerø. When we encountered a locally knowledgeable hunter and asked him, he had no knowledge of the dam or any mining activity in the Brekka area. After exploring the road near Bjelletjenn, we returned to Øvre Dobbe.

Gruve

153 Brekka: Har ingen opplysninger om denne driften. Har ikke funnet denne, passeringen på kartet er feil.

Brekka gård

Brekka gård

Rør i skogen

Gammel dam

Hansjø

Hansjø

Hansjø

Fortøyningsring ved Hansjø

Bjelletjenn

Øvre Dobbe

Gruvekart Brekka
BREKKA
brekka_kart
error: Content is protected !!