Vannposter

I 1869 startet arbeidet med det nye vannverket i Mian, og det ble tatt i bruk i 1870, selv om det ikke var helt ferdig før i 1871. Ettersom behovet for vann økte, ble det nødvendig med ytterligere tiltak. I 1893 begynte arbeidet med det nye vannverket ved Sjåen, også kjent som Sjådammen, og det stod klart i 1895. Dette årstallet er inngravert i steinmuren ved demningen. Rundt 1914-1915 hadde byen hele 50 vannposter og 350 private vanninntak. Omkring 1940-45 var det i alt 98 vannposter i byen. Jeg har til nå funnet 16 vannposter. Det er 12 av de gamle postene av TYPE A og 4 stykker av TYPE B. Vannpostene var ofte møtesteder for småprat og sladder i gamle tider.

In 1869, the construction of the new waterworks in Mian commenced, and it was put into operation in 1870, although it was not completely finished until 1871. As the demand for water increased, additional measures became necessary. In 1893, the construction of the new waterworks at Sjåen, also known as Sjådammen, began, and it was completed in 1895. This year is engraved in the stone wall near the dam. Around 1914-1915, the city had a total of 50 water posts and 350 private water intakes. Around 1940-45, there were a total of 98 water posts in the city. So far, I have found 16 water posts. Among these, 12 are of TYPE A, and 4 are of TYPE B. In ancient times, these water posts often served as meeting places for small talk and gossip.

Frem til 1869 var det brønner med pumpeinnretninger flere steder i Kragerø. Det var de såkalte “Nikkepumpene” med vakkert utført smiarbeid. Finnes det noen av disse ennå? I hovedbyen var det Povel Thimms Brønd eller “Påltins” brønn, ved banktrappene som var hovedbrønnen. Den ble anlagt i 1670. Her hentet de fleste som bodde i byen vann. I 1768 ble brønnen utvidet og steinsatt fra grunnen av, ved hjelp av midler fra Legatet. En stor kobberplate ble festet til brønnveggen. En takk til Legatet.

Poul Tims brønd

Brønnen fikk en tragisk ende da den ble omdannet til en septiktank. Den ble heldigvis tegnet ned på papir og er i dag bevart i Teknisk Etats arkiv. Det ble lagt ned en jernplate for å markere hvor brønnen engang lå. Når folketallet økte, var det behov for bedre vannforsyning. Sommeren 1853 var det stor mangel på vann etter en langvarig tørke.
I 1886 ble det besluttet å anlegge byens nye vannverk fra Miantjern og Sjåen. Fra Sjåen ville vannledningen bli kortere og billigere. Man ungikk også undervannsledingen under Kammerfosselva, hvis Sjåen ble valgt som byens drikkevannskilde. Men byen trengte brukbart drikkevann straks og da var det bare Miantjern som var aktuell. Det var allerede et passende tjern og hvis man demmet opp tjernet, kunne det gjøres ende større. Hvis Sjåen ble valgt, måtte myrene demmes opp og det ville gi byen dårlig drikkevann en stund fremover.
I 1869 ble arbeidet med det nye vannverket på Mian påbegynt, og 1870 ble det tatt i bruk, men det var ikke helt ferdig før i 1871. Byen trengte mer vann etter hvert. I 1893 ble det nye vannverket på Sjåen (Sjådammen) påbegynt og sto ferdig i 1895. Det er hugget inn årstallet i steinmuren på demningen. Sjådammen ble brukt som et reservebasseng. Hvis Mianledningen skulle springe lekk eller stoppe, ville ventilen fra Sjådammen åpne seg selv og vannet vil da renne gjennom hovedledningene til byen.Det var også mulighet for å fylle vann i Sjådammen fra Miantjern. 1906-1908 ble Sjådammen påbygget med en meter og bassenget økte med det dobbelte. I byen rundt 1914 -1915 var det 50 vannposter og 350 private vanninntak.
Det var meget viktig at folk stengte igjen etter bruk og tok med nøkkelen, så ikke vannet sto og rant. Stoppekrana til vannposten var ca. 1,5 meter under bakkenivå, men hvis det ble veldig kaldt kunne den fryse til. Om vinteren var det ofte at vannpostene sto og rant litt, for å unngå dette. Frem mot andre verdenskrig var det i alt 98 vannposter i byen. Det finnes noen få igjen den dag i dag som ennå er i bruk til vanning av hager.
Når Mian ikke hadde nok vann, ble det pumpet vann fra Kammerfosselva og opp, hvorfra det går en 9-toms vannledning ned til elva. Her forgrener den seg i to 10-toms som går under elva og stikker opp på den andre siden. Her forenes igjen disse to i en som går frem til Dalane hvor Sjåen knyttes til. Her føres vannet videre mot byen, den ene grenen går rundt Sandåsen og den andre ned Springvannsbakken. Disse møtes igjen i byen, og dermed er sirkelen sluttet. I pumpestasjonen før Mian blir vannet tilsatt klor, deretter går det gjennom et filter og trykkes videre opp til Miantjenn. Vannet fra Kammerfosselva har vært et problem. Filteret ble ofte tett, det var trefibrene i vannet som hadde skyld i dette og som kom fra sliperiene lenger oppe i elva. Vannet fant så andre veier og da ble heller ikke de bakteriologiske undersøkelsene særlig tilfredsstillende, men det var aldri noe fare ved det. De små hvite larvene man kunne finne i vannet var også helt uskyldige mygglarver. I 1959 ble det lagt ny vannledning fra Mian til Dalane. Når den nye 14 toms ledningen ble tatt i bruk ble tilførselen av vann til Kragerø mye bedre. Takket være den nye brua over elva til Åtangen slapp man å legge vannledningen under vann. Ledningen som gikk fra Kammerfosselva opp til Mian var av tre, den var i meget dårlig forfatning i 1959 som også trolig ble skiftet ut i forbindelsen med de nye røra som gikk Dalane.
Januar 1949 ble vannledningen til Valberg satt i drift, en del hus på Sandåsen mistet vannet når det ble koblet til.
I 1946 ble det regulert og utparsellert 12 byggetomter på Tevannsbrønnheia. Etter krigen og 50-tallet ble det regulert ble det stort behov for mange nye boligtomter, det fleste var fjelltomter og mange av disse tomtene lå så høyt at byens vannverk ikke kan nå opp uten anlegg av kostbart vannreservoar med tilhørende pumpestasjon. Kragerø by har allerede sin hovedvannledning lagt gjennom eiendommene Frydensborg og Søndre Kalstad. Vannledning til Rørvik enten fra ”Sommerfjøset” ved Søndre Kalstad over ”Fantesletta” eller veien fra Signes jorde 1946.

Vannverket ved Grøtvann
Det nye vannverket ved Grøtvann sto ferdig i 1972 og kostet Kragerø kommune 5 millioner kroner. Etter oppdemmingen ble Grøtvann 48 meter dyp. Ved Grøtvann satte de opp en kraftig pumpestasjon, der vannet ble filtrert og pumpet opp i høydebassenget like ovenfor Grøtvann. Høydebassenget rommet ca 3000 m3 vann. Herfra gikk vannet ved eget fall i hovedvannledningen ned til Mian som lå 20 meter under høydebassenget ved Grøtvann. Det kan renne 100-120 liter pr. sekund ned til Mian, mens forbruket i 1972 var 70-80 liter pr. sekund.

Om vinteren fikk ofte ungene oppdraget med å hente vann fra vannpostene. De brukte sluffer eller dukkesluffer til å frakte spanna i. Sluffe er en slags dukkevogn med meier. Klesvasken ble båret ut i gatene i bøtter og spann og ble vasket ved vannpostene sommer som vinter. Tidligere sto det ofte store trebaljer ved vannpostene som man kunne vaske tøyet i. De måtte skylles og snus på hodet etter bruk. Vannpostene var også ofte møtesteder for småprat og sladder. I kveldens tussmørke ble det også litt vannpost-romantikk. Om vinteren ble det mye is i veien, etter at vaskevannet ble helt ut. Det fikk kommunens renovatører erfare, når de av og til skled på glatta med full dunk i armen. Det som ikke var frossent rant følgelig utover gaten. En gang fikk en renovatør alt innholdet over seg. Ingen artig opplevelse! Det var faste tømmingsdager eller man kunne bestille tømming. Alle dunkene ble kjørt ned til dohuset på ytre strandvei, som ble satt opp i 1960. Om vinteren ble dunkene satt i et stort kar med vann som ble varmet opp med propan. Der sto dunkene til de “svadde” (løsnet fra dunken) og man kunne tømme innholdet ut i sjøen. Om vinteren måtte man stadig ut på isen for slå hull. Det hendte engang at en renovatør gikk igjennom isen og kavet i kloakksørpe. Det tok lang tid før det var vanlig med vannklossett. Folk synes det fortsatt var greit med utedoen for der hang jo Kong Haakon og Olav på veggen. Det ble satt opp mange kommunale vannposter i Kragerø. Det var i 1880-årene at de første vannpostene ble satt opp. De var av støpejern og hadde et kumlokk under. Jeg vet ikke hvor mange husstander det kunne være på hver vannpost, men etter hvert ble det også satt opp mange private vannposter. De var laget av plankebord og et rør som stakk ut på siden. Det var en treplatting under hvor de kunne sette bøttene sine. Bare folk med status og litt penger til overs hadde råd til å få en egen spring på husveggen. Det ble kanskje litt langt å gå til nærmeste kommunale vannpost. Etter krigen ble det færre og færre vannposter, kommunen fjernet dem etter hvert som det ble lagt nye rør og folk fikk lagt inn vann i husene. Det var noen midlertidige løsninger med å koble seg rett på vannposten og inn i huset. Hvor ble det av alle vannpostene som ble tatt bort, ble de bare kastet? Det er mulig at noen har tatt vare på de gamle vannpostene, kanskje noen har dem hagen sin eller har dem liggende en plass. De kan bli veldig fine når de får litt sortmaling på seg. Dette er gjort noen få steder i byen. Det var veldig bra trykk på de fleste vannpostene, men de som lå litt høyt som f.eks på Veten var det ikke så bra trykk. Etter hvert som man ikke trengte vannpostene ble de noen steder erstattet med en brannhydrant, de fine røde som det fortsatt er noen igjen av.

Stilnestangen
Jeg har kun funnet 3 plasseringer i dette området. Det må ha vært flere vannposter på Tangen, det var mange hus.  Etter siste store bybrann ble Stilnestangen bygd opp i fine kvartaler. Det var en flott plass for ungene å vokse opp. Det ble mye fotballsparking i gatene og målet var ofte hushjørne til Grana, som hadde et avkuttet hjørne. Grana selv var ikke helt fornøyd med dette. Når man ble tørst, var det bare ta en slurk fra en vannpost. Denne bydelen ble ødelagt i 70-åra når Tangen utvidet for siste gang. Dermed forsvant også vannpostene som sto der. Det sto en ved huset til Falck og en ved Grana. Det sto også en ved B.C. Olsen eller ved slakteriet Brubakken har nå.

De røde punktene markerer plasseringen til kommunale vannposter av støpejern, som jeg har kalt TYPE A. De blå punktene indikerer plasseringen til private vannposter, kalt TYPE B. Så langt har jeg identifisert 88 slike plasseringer. Det er sannsynligvis flere, men jeg har ikke lyktes med å spore dem opp. Der mulig at noen av de røde punktene egentlig skal være TYPE B. De blå linjene viser vannrørene, slik det kan ha sett ut.

BJØRNBYEN

På Bjørnebyen var det også noen vannposter. Ved tidligere Mobile var det i eldre tider en såpefabrikk “Stokkebro såpefabrikk”. Der kokte de grønnsåpe i store kjeler. I veien som den gang het Stokkebroveien sto det en vannpost av TYPE B. Her hadde firmaene Lilleborg, Persil og Tomten demonstrasjoner av nye såpeprodukter. Dette hadde ikke noe med såpefabrikken å gjøre, det var bare tilfeldig. De hadde demonstrasjoner andre steder i byen hvor det også var vannposter. Det var mange som kom får å se på dette. Vannposten nederst i Stigerbakken ble fjernet i 70-åra.

Stigerbakken 1

Denne ble fjernet for mange år siden. På det gamle bildet fra 1960 ser vi vannposten.

Stigerbakken 1

Her ser vi vannposten.

Solveien 2

Denne ble fjernet for mange år siden.

Løkkebakken 35

Denne ble fjernet for mange år siden. Det gamle bildet ser vi vannposten. Bildet er fra 1920-30 årene.

Løkkebakken 35

Her ser vi vannposten.

Dr. Homannsvei 12

Denne ble fjernet for mange år siden.

Dr. Homannsvei 5

Denne ble fjernet for mange år siden.

Hovedbyen/Andølingen

I dette området er det kun en igjen, den står der hvor Vestmar Rør tidligere hadde butikk. Resten er borte. Det var denne og den som sto ved Kirketrappa som først ble satt opp på Andølingen, senere kom den som sto på Heia, ved hus 39 (Brunsvik). Den ble brukt helt frem til begynnelsen av 70-åra. Da var det kun ett hus på heia som ikke hadde fått lagt inn vann og hentet vann fra denne vannposten. Huset brant ned i 1966 og vannposten ble fjernet i 70-åra. Andølingen fikk sin bevaringsplan i 1979, da var denne vannposten allerede fjernet. Kommunen burde gå foran som et godt eksempel, men gjorde det ikke i dette tilfelle.
Før vannposten ved Brunsvik kom ble vannet hentet fra vannposten ved Vestmar Rør , men det var langt og gå, kommunen fikk bygd en tretrapp fra Vestmar Rør og opp til Heia. Om vinteren ble det farlig å ferdes i denne trappa, da det ble skvalpet med vannbøtter, og det frøs til. Vannposten ved Brunsvik ble satt opp. Den lange trappa er borte nå. Andølingen fikk vannledningen sin i 1883, og det var Kragerø Brændevinslag 1874-1898 som bevilget penger til denne.

Jøransberg 3

Denne ble fjernet for mange år siden.

Løkkebakken 6

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden. På det gamle bilde fra 1912 ser vi vannposten.

Løkkebakken 6

Her ser vi vannposten på et gammelt bilde ca. 1912.

Løkkebakken 6

Her ser vi vannposten på et annet gammelt bilde. Omkring 1920-årene.

Biørneveien, Theilerkleiva

Vannposten som sto i dette område, ble fjernet for mange år siden. Det har skjedd store forandringer som vi ser på det gamle bilde.

Biørneveien, Theilerkleiva

Her ser vi vannposten på et gammelt bilde.

Torvgata 2

Denne ble fjernet for mange år siden.

Andølingen

Dette bildet sto i Ukemagasinet Aktuelt. De dro til Kragerø vintern 1954 for å lage reportasje. Tror det sto at disse bildene ble tatt på Andølingen. Litt usikker hvor på Andølingen denne sto.

Storgata 19

Denne vannposten ble erstattet med en brannhydrant. Er ikke sikker på når det skjedde. I 1970 sto det en hydrant der. Nå er også hydranten borte.

Storgata 19

Her ser vi vannposten.

Jøransberg 1

Denne ble fjernet for mange år siden. Det var en liten utstikker til venstre på veien, hvor posten sto.

Andølingen 6

Denne står ennå. Eneste på Andølingen

Lauersens bakke 3

Denne ble sannsynligvis fjernet når de satt opp badehuset i 1902. Vannposten sto ved gjerdet til Legathaven.

Lauersens bakke 3

Her ser vi vannposten.

Jøransberg 39

Vannposten ble fjernet ca.1978. Vannposten kan sees på en film av NRK i 1964 med Carsten Hopstock.

Jøransberg 3

Her ser vi vannposten. Jeg kan huske denne.

Jøransberg 39

Her er vannposten fjernet. Bildet er tatt ca. 1980.

Jøransberg 18

Denne vannposten sto der hvor parkeringsskiltet står nå og ble fjernet for mange år siden. På det gamle bildet kan man skimte vannposten.

Jøransberg 18

Her ser vi vannposten inne i det røde ringen.

Ytre Strandvei 4

Ved ekspedisjonen Lyng Olsen var det en grønn pissoar av smijern, vannposten sto like ved denne. Den ble fjernet når Bryggasenteret ble satt opp.

Th. Kittelsens vei 1

Denne vannposten ble erstattet av en brannhydrant, nå er også hydranten borte. Kan se rester av hydranten. Vet ikke når vannposten ble fjernet.

Jøransberg 22

Denne ble fjernet for mange år siden.

Nordraaks gate 14

Denne ble fjernet for mange år siden.

Nordraaks gate 6

Denne ble fjernet for mange år siden.

Sandåsen

Det var mange vannposter som var enkle å skru opp, uten nøkkel. Ungene fant ut en teknikk for å åpne vannpostene. På Sandåsen var det tre vannposter og ungene drakk fra dem til og fra skolen. Vannet smakte også godt den gang. Vannpostene som sto ved veien på Sandåsen var av støpejern og ble sist brukt av Louis Knutsen og Finn “Kokkos” Anundsen. Den sto i krysset opp til øvre Sandåsen men er borte nå. Den ble fjernet på slutten av 60-åra. Den andre står der ennå og er av støpejern. Vannposten som sto på nedre Sandåsen ved hus nr. 3 var av TYPE B, med en treplatting til å sette vannbøtta på. Den ble fjernet ca. 1960. Den ble sist brukt av Henki og Inga Eriksen. Inga var kjent som verdens mest tålmodige og snille dame. Alle husstander fikk en nøkkel hver. Nøklene var veldig populære blant ungene, de brukte dem til å smelle med. De fylte nøkkelen med svovel fra fyrstikker og tettet igjen med jernbolt og satt et tau i hver ende. Da fikk man en skikkelig sving på nøkkelen og svingte den inn i muren. Det ble et høyt smell. De ble mye brukt på 17. mai. Nøklene var ofte en mangelvare. Nøkkelhullet var på toppen av vannposten.

Kragerøveien 55

Denne vannposten er fjernet etter at dette bilde ble tatt.

Kragerøveien 55

Et annet bilde av vannposten. Er fjernet etter at dette bilde ble tatt.

Sandåsen 3

Denne vannposten ble fjernet i begynnelsen av 1960-årene. Type B. Den sto der garasjen står nå.

Kragerøveien 59

Denne ble fjernet slutten av 1960-årene. Den sto der hvor båten ligger.

Smedsbukta/Dalen

Smedsbuktaveien 7

1969 ble veien laget, nytt vann- og kloakknett ble lagt og vannposten ble overflødig. På maleriet ser vi vannposten, malt av Olaf Tangen 1936.

Smedsbuktaveien 7

Her ser vi vannposten, malt av Olaf Tangen.

Smedsbuktaveien 7

Borghild Larsen (født Hansen) står ved vannposten eller springen som den ble kalt. Bildet er tatt august 1966.

Smedsbuktaveien 29

På det gamle bilde fra ca 1940 står vannposten, vet ikke når den ble fjernet. På et annet bilde fra ca. 1975 står fortsatt vannposten.

Smedsbuktaveien 29

Her ser vi vannposten. Bildet fra ca. 1940.

Smedsbuktaveien 29

Her ser vi vannposten. Bildet fra ca. 1940.

Smedsbuktaveien 29

Her ser vi vannposten. Et maleri av Guido Schjølberg

Tallakshavnveien 39

Denne vannposten står ennå. I god stand.

Tallakshavnveien 39

Eneste vannpost med original nøkkel.

Dalen 3

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden.

Edv. Munchsvei 13

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden. Den sto omtrent der som vogna står.

Vannpost
Tallakshavnveien 39

Nøkkel til vannpost Tallakshavnveien 39.

Tallakshavn/Nautebakken

I Tallakshavn var det mange vannposter. Det er kun to stykker igjen nå. Det er en TYPE A og en TYPE B. Vannpostene kunne brukes til litt av hvert. Historien sier at i Tallakshavn var det en mor som ofte tok ungen sin under armen, han ble vasket der og da i kaldt vann. Enkelt og greit. I Nautebakken var det 3 vannposter. Vannposten ved Nautebakken 5 ble tatt bort i 50-åra og en ny ble satt opp ved Nautebakken 13 som fortsatt ikke hadde fått lagt inn vann. Nå er det ingen vannposter igjen på Nautebakken. Vannposten som sto nede på plassen ved båtopplaget, ble brukt av et hus i nærheten helt opp mot slutten av 80-åra. Den ble tatt av plogen en vinter og senere fjernet. Vet ikke når øyene utenfor Kragerø fikk vann, men vannledningen går ut fra plassen før Nautebakken. Det har vært noen vannposter på Tåtøy, Furuholmen og Kirkeholmen også, men jeg har ikke sjekket dette nærmere.

Tallakshavnveien 46

En av de få godt bevarte.

Tallakshavnveien 19

Denne ble fjernet for mange år siden. På det gamle bilde kan du se vannposten i bruk.

Tallakshavnveien 19

Her ser vi vannposten i bruk.

Tallakshavnveien 19

Har fått med vannposten på maleriet fra samme sted.

Tallakshavnveien 19

Et annet maleri av samme vannpost.

Krantrappa 2

Denne vannposten type B sto helt inne i heia nederst i Krantrappa. Den ble fjernet i slutten av 1950 når de la nye rør i Krantrappa.

Nautebakken 13

Denne ble fjernet for mange år siden.

Nautebakken 3

Denne ble fjernet for mange år siden.

Krantrappa 1

Denne vannposten står ennå.

Nautebakken 2

Denne ble fjernet for mange år siden På maleriet fra samme sted ser vi vannposten, malt av T. Høyvarde.

Nautebakken 2

Her ser vi vannposten på maleriet, malt av T. Høyvarde.

Nautebakken 2

Her ser vi vannposten på maleriet, malt av Olaf Kirkholm.

Tønnesens bakke 3

Vannposten ble fjernet for lenge siden. På maleriet ser vi vannposten, malt av Tarald "Kikki" Kivle i 1946.

Tønnesens bakke 3

Her ser vi vannposten på maleriet, malt av Tarald "Kikki" Kivle i 1946.

Tønnesens bakke 2

Vannposten ble fjernet rundt 1990. Det var Bohnhorst som fikk anlagt en parkeringsplass der hvor vannposten sto. Vet ikke hvem som fjernet vannposten. På maleriet står vannposten, malt av Olaf Kirkholm i 1953.

Tønnesens bakke 2

Her ser vi vannposten på maleriet, malt av Olaf Kirkholm i 1953.

Visiterodden 4

Denne ble fjernet mellom 1975 og 1985. Det var en vannpost type A.

Tallakshavnveien 14

Denne ble fjernet for mange år siden.

Tallakshavnveien 32

Denne ble fjernet for mange år siden.

Tallakshavnveien 38

Denne ble fjernet for mange år siden.

Nautebakken 7

Vannposten sto der busken står nå. Ble fjernet for mange år siden.

Tangeheia/Maistanga

På Tangeheia er det en post igjen på den gamle veien på utsiden, der har de også fått laget en stor trebalje som ligger ved posten. Vannposten som sto ved Bekkedalsveien 31 ble tatt bort da den nye veien til Bekkedalen ble påbegynt i slutten av 50-åra. Her ble veien hevet med over en meter. Vannposten ved Bekkedalsveien 16 ble tatt bort da huset nedenfor fikk lagt inn vann så sent som i slutten av 70-åra.

Bekkedalsveien 2

Det gamle bilde er tatt i 1930. Vannposten sto der hvor masta står bakerst i bildet.

Bekkedalsveien 2

Bilde fra 1930.

Bekkedalsveien 16

Denne ble fjernet for mange år siden.

Bjørnsborgbakken 38

Denne ble fjernet for mange år siden.

Bekken 25

Denne ble fjernet for mange år siden.

Maistanga 10

Vannposten sto i bunnen av bakken, ved steinmuren. Fjernet for mange år siden.

Bjørnsborgbakken 24

Vannposten sto omtrent ved trappe til huset.

Tangeheia 11

Denne vannposten står ennå. Type A. Godt bevart.

Bekkedalsveien 4

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden.

Bekkedalsveien 31

Vannposten ble fjernet for mange år siden. Sto omtrent der hvor bilen står.

Tangeheia 9

Denne ble fjernet i 1968-69. Den sto inne i hagen og var en type B.

Huebakken 8

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden.

Bekkedalsveien 17

Godt bevart vannpost, type B. Den står inne i en hage .

Thomesheia

Navnet Thomesheia fikk sitt navn etter en hendelse i 1840- årene. Det ble funnet en død mann, en tigger som gikk under navnet “Tomsingen”. I dette området er det fortsatt 5 vannposter igjen. Alle er av TYPE A. Én ved Frelsesarmeén, én på Feierheia, eller Tomta som plassen ble kalt av lokalbefolkningen, og to i Bakkestubakken. Fire av de er blitt pusset opp med blomster rundt. Like før dette gikk i trykken, fikk jeg et tips av Jan Bohlin om en vannpost ved Tallakshavnveien 39. Riktig, der sto det en vannpost TYPE A like under veien. Jeg har pratet med mange i dette området, men ingen har nevnt denne. Kanskje ikke mange som vet om denne vannposten. Vannposten som sto ved Mindas hus ble fjernet for lenge siden. I 1980 ble vannpostene som er igjen på Thomesheia koblet fra ledningsnettet og Roger Beck på kommunen ville fjerne dem, begrunnelsen var at det var kostbart å holde dem i stand. De blir ikke brukt mye nå, noe som gjør at vannet fryser og får lett lekasjer. Men det var beboerne på Thomesheia med Bjørn Sandberg i spissen som hindret Roger Beck med å fjerne vannpostene. Vannposten som sto ved Thomesheiveien 32 ble under krigen mye brukt av tyskere, de vasket seg der. Det sto tyskere ved denne vannposten nesten hele tiden og ble derfor lite brukt av beboerne på Thomesheia. Tyskerne holdt til ved Mylius. Det sto en i Langjordet og i krysset der du går ned til Slippen og en oppe i Dalen. Det har nok stått flere i dette området, men det er dem jeg har funnet til nå.

Bakkestubakken 6

Dette er spesielt, både vannpost og brannhydrant.

Bakkestubakken 11

Denne står ennå. Godt bevart.

Feierheia 6

Godt bevart vannpost.

Feierheia 6

Gammelt bilde av vannposten.

Thomesheiveien 7

Denne ble fjernet for mange år siden.

Thomesheiveien 32

Denne ble fjernet for mange år siden.

Fjellmannsveien 2

Denne ble fjernet for mange år siden.

Fjellmannsveien 17

Denne ble fjernet for mange år siden.

Fjellmannsveien 21

Bak gjerde i hagen sto det en vannpost av type B. Denne ble fjernet for mange år siden.

Langjordet

Denne ble fjernet for mange år siden.

Øya

I 1885 var det bare fem eller seks private brønner på Øya, så befolkningen måtte få vann fra Kragerø med en vannlekter som kom morgen og kveld og la til ved forskjellige brygger og solgte vann. Det kostet noen få øre pr. bøtte, og det var Ellef Vannmann som sto for transporten. Men i begynnelsen av 1890-årene ble det lagt vannledning over sundet, og det ble satt opp ca. seks vannposter fordelt rundt på Øya, etter hvert fikk øya mange vannposter. Vannposten ved Urene sto mellom to store steinblokker, både vannposten og den store steinen er borte nå. Det var bare en sti forbi Urene da. Det ble veldig mørkt ved denne vannposten i sene kveldstimer og mange var redde for hente vann herfra. Hvis man skulle ha en varm kakao på kalde høst og vinterkvelder, var det mulig å hente vannet i neste vannpost, hvis man da ikke hadde hentet vann tidligere. Ved møbelfabrikken til Jacob Eikeland sto det en vannpost, nå er det solstudio der. Da fabrikken ble revet ble det fylt igjen med gamle stokker fra bygningen, det har vel blitt til jord nå, og du kan se på asfalten at den har sunket og da vil du se hvor grunnmuren har stått. Vannposten som sto ved Galeioddveien 17 hadde egen tørkeplass for tøyet som ble vasket. Det ble lagt utover til tørk på heia like over. Der er det et fint slett fjell som ble kalt for “Tekkeheia” pga av alle klærne som dekte hele fjellet. Ved Sweigaardhuset (Legaten) sto det tidligere en vannpost av tre inne i hagen. Den ble borte i 70 åra og det var bare kummen som sto igjen. Da Legaten pusset opp husene i 90-åra fikk de skaffet en vannpost av støpejern og pusset opp denne og satte den på plassen hvor den andre sto. Dette er nok den fineste vannposten i Kragerø nå. Den har også stått en annen plass på øya, vet ikke hvor. Legaten fikk også satt opp en del vannposter rundt om i Kragerø tidligere. De ble gitt som gave til Kragerø kommune. Under andre verdenskrig hadde en del tyskere tilholdsted i en brakke helt på toppen av Møllerstubakken. For å hente vann måtte de helt ned til den kommunale vannposten som ennå står i Møllerstubakken 11. Det ble for langt så de fikk lagt ned et rør fra den private vannposten. Denne står fremdeles ved Møllerstubakken 10. De som hadde hentet vann fra den kommunale vannposten lenger nede i Møllerstubakken benyttet anledningen til å få satt opp en vannpost rett utenfor ved Møllerstubakken 23. Dette var i forbindelse med at tyskerne fikk lagt inn vann i brakka. Nå var det bare moro å hente vann. Denne vannposten sto bare noen få år etter krigen. De vannrøra tyskerne gravde ned var nesten rustet bort og det ble veldig dårlig trykk etter hvert. De måtte legge nye rør og da fikk beboerne på toppen lagt inn vann. Før vannpostenes tid, hadde folk brønner og det kunne være vanskelig med vann. Mange beboere på Øya rodde over til stabbestad og vasket tøyet i bekken som renner fra Wiborgtjenna.

Gierløffs vei 4

Denne vannposten ble antakeligvis fjernet når Thorsdal bygget kom opp i 1965. Nå er denne bygningen også fjernet i 2005.

Gierløffs vei 4

Her ser vi vannposten.

Galeioddveien 8 (Legaten)

Denne vannposten ble satt i hagen i 90 åra når Legaten pusset opp huset. Posten har stått en annen plass på øya tidligere.

Skuteveien 1

Denne ble fjernet for mange år siden. Vannposten sto omtrent ved den rød veggen.

Schweigaardsvei ved Urene

Denne ble fjernet for mange år siden.

Møllerstubakken 14

Denne står ennå.

Møllerstubakken 11

Denne står fortsatt, men noe sliten.

Møllerstubakken 11

Her ser vi vannposten i bedre stand. Ellers ser vi Ruth Olsen bak gjerdet.

Galeioddveien 47

Denne er godt vedlikeholdt. Samme vannposten på det gamle bilde, trolig på samme sted.

Galeioddveien 47

Her ser vi vannposten på et gammelt bilde.

Skuteveien 9

I 2004 ble denne vannposten fjernet. Huset ble restaurert og nye rør måtte legges. Det var mulig huseier skulle sette vannposten opp igjen, men vet ikke hvordan det gikk.

Skuteveien 20

Denne står ennå.

Gierløffsvei 23

Denne vannposten ble fjernet rundt 1980. Kan dette være vannposten som nå står i hagen til Legaten sitt hus på Øya.

Gierløffsvei 23

Her ser vi vannposten på sin plass.

Gierløffsvei 23

Samme vannposten fra en annen vinkel.

Gierløffsvei 23

Samme vannposten fra en annen vinkel.

Møllerstubakken 10

Denne vannposten var i bruk av Jens Postmyr.

Møllerstubakken 23

Denne ble fjernet for mange år siden.

Gierløffs vei 5

Denne ble fjernet for mange år siden.

Skuteveien 2

Denne ble fjernet for mange år siden.

Galeioddveien 45

Vet ikke når denne ble fjernet. På tegningen av Kristian Tysken fra 24.juli 1939 kan du se den. Tegningen tilhører Anders Juel. Vannposten sto på "Bakken" som Øya-folk kalte plassen.

Galeioddveien 45

Her ser vi vannposten. Bilde fra ca. 1950.

Galeioddveien 45

På tegningen av Kristian Tysken fra 24. juli 1939 kan du se vannposten. Tegningen tilhører Anders Juel.

Galeioddveien 31

Denne ble fjernet for mange år siden.

Galeioddveien 35

Denne ble fjernet for mange år siden. Det gamle bilde fra ca. 1950, står Nanna Kristiansen.

Galeioddveien 35

Her ser vi Nanna Kristiansen ved vannposten.

Schweigaards vei 13

Denne ble fjernet for mange år siden.

Schweigaards vei 33

Er ikke helt sikker på hvor denne vannposten sto og når den ble fjernet.

Østre Øya

Denne vannposten sto på trykk i Vestmar 1983. Har ikke funnet ut hvor dette bilde ble tatt.

Galeioddveien 21

Denne vannposten ble fjernet for mange år siden.

Galeioddveien 21

Her ser vi vannposten på et gammelt maleri fra 1915.

Galeioddveien 21

Et gammelt bilde fra samme sted, men her er vannposten fjernet.

Galeioddveien 21

Samme motiv som maleriet, tegnet av Carl Fredrik Monsen. "Regnvær på Øya 1915"

Kammerfoss/Tåtøy/Furuholmen

Det har stått to vannposter på Furuholmen. En ved ferjebrygga på nordsiden (ved Einar Gundersen), denne står ennå. Denne ferjebrygga ble satt ut av bruk ca. 1980-tallet. Det sto også en vannpost der som ferjebrygga er i dag på sørsiden. Den ble kjørt ned av en gravemaskin i 2001, den ble ikke satt opp igjen, men ble liggende på brygga til Thiseth. Denne vannposten har jeg fått og står i dag på Måneliheia. Begge vannpostene ble satt opp 1965-66. Jens Holte og en ved navn Landmark som skøyt satte opp vannpostene. De har tidligere stått i byen en plass. På Tåtøy står det en ved Steinsund i Skomakerbukta. Den ble satt opp tidlig på 60 tallet. Vannposten sto først nede i Steinsund (ved slippen til Klaus). Den sto ikke lenge der før den ble flyttet der den står nå, på grunn av at den ble fylt med sjøvann ved “høyt vanne”. Klaus Thorsen satte opp huset sitt i 1967 og fikk vann fra denne posten den første tiden. Det skal ha stått en ved brygga ved Tåtøygården og en ovenfor huset til Olsen (plassen ble kalt “Olla”). Noen sier det ikke har stått vannposter på disse stedene, det har kun vært brønner.

Kammerfoss
I Kammerfossveien står det en vannpost ved kraftstasjonen. Den andre vannposten sto nede på veien der hvor Kammerfoss holdeplass var. Vannposten ble fjernet rundt 1990 av Ole Liane i forbindelse med omlegging av vannrør. Vannposten ble gitt til Astrid Herregården. Plassen her ble kalt for “Vannposten” av taxibilene og andre som leverte varer. Vannposten her ble satt opp av NSB i 1927. Jernbanelinja ble lagt over brønnen hvor beboerne i området hadde hentet vann i åresvis, derfor ble vannposten satt opp. Drikkevannet ble hentet fra brønnen og vaskevannet ble tatt fra elva. I elva var det mykere vann, såpen skummet bedre i dette vannet. Det ble lagt rør fra brønnen og ned til vannposten. Denne vannposten var altså ikke tilkoblet vannverket. Vannposten som ennå står ved kraftstasjonen ble også satt opp av NSB da de skjøt vekk den gamle vannåra når de laget tunell gjennom Åsen. Jeg tror denne fungerer ennå. Håper denne kan stå i fred.

Måneliveien/Furuholmen

I 1990 ble denne vannposten på Furuholmen påkjørt av en gravemaskin og lå der på brygga i flere år. I 2006 fikk jeg vannposten av Edith. Jeg restaurerte vannposten og satt den opp på i hagen på Måneliveien.

Furuholmen

Slik så vannposten ut da den lå på brygga på Furuholmen før den ble restaurert.

Furuholmen

Her stod vannposten på Furuholmen. Den hadde tidligere stått et annet sted i byen før den ble flyttet ut hit, sannsynligvis i sammenheng med innføringen av kommunalt vann på holmen.

Furuholmen

På den andre sidene mot byen, står denne vannposten, men er i dårlig forfatning.

Kammerfossveien

Denne vannposten ved Sandbæk i Kammerfossveien ble fjernet rundt 1990. Plassen ble kalt for "vannposten".

Kammerfossveien

Her ser vi vannposten.

Kammerfossveien

Denne vannposten står ennå, en av de best bevarte. Den står rett ovenfor Kammerfoss Bruk.

Tåtøy

Denne ene vannposten på Tåtøy står i Steinsund ved Skomakerbukta, selve vannposten mangler. Den ble satt opp tidlig på 60-tallet. Bildet er tatt i 2006.

error: Content is protected !!