Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

UtsiktenDet var her Heuch hadde sitt utsiktstårn, den lille kollen ligger vest for Gunnulvsvann eller Wiborgtjenna som den kalles i dag. Kan fremdeles se rester etter en flott anlagt vei som gikk fra Stabbestad gård (aldershjemmet) opp til utsikten. Det var en ca 3 meter bred steinsatt vei, omtrent 20 minutters gange fra gården. P.A. Heuch hadde Stabbestad gård ved overgangen 17-1800 tallet, det var i denne perioden utsiktstårnet ble bygget. Tårnet på toppen var et lysthus, hvor man blant annet nøt utsikten mot havet, litt usikkert hvor høyt tårnet var, men det var meget høyt, som også var et sjømerke for sjøfolk. Tårnfoten var 5x4,50 meter. På alle fire sider sto det store bjelker på skrå fra tårnet og ned på fjellet som der ble satt fast med bly. I tårnet gikk det en trapp som i et fyrtårn og øverst var det et hus av glass. Det var veranda rundt det hele med rekkverk. I tårnet var det en meget god og stor kikkert som Nils Ellingsen i Sandvika ved Stabbestad hadde tatt hånd om. I 1850-årene var tårnet i meget dårlig forfatning, det var nesten ingen som våget seg opp.
Wiborgtjenna nedenfor tårnet ble bygget i 1754 av familien Wiborg i forbindelse med møllene i bekken. Senere ble dammen benyttet som isdam av Wiborg.
It was here that Heuch had his observation tower, the small hill located west of Gunnulvsvann or Wiborgtjenna as it is called today. You can still see remnants of a well-constructed road that went from Stabbestad farm (the nursing home) up to the viewpoint. It was a approximately 3 meters wide cobblestone road, about a 20-minute walk from the farm. P.A. Heuch owned Stabbestad farm during the late 17th to early 18th century, and it was during this period that the observation tower was built. The tower at the top was a gazebo, where people could enjoy the view towards the sea. It's uncertain how tall the tower was, but it was very high and served as a landmark for sailors. The base of the tower measured 5x4.50 meters. On all four sides, there were large beams slanting from the tower down to the rock, secured with lead. Inside the tower, there was a staircase like in a lighthouse, and at the top, there was a glass house. It had a veranda surrounding it with railings. Inside the tower, there was a very good and large telescope that Nils Ellingsen in Sandvika near Stabbestad had taken care of. In the 1850s, the tower was in very poor condition, and almost no one dared to go up there.

Wiborgtjenna below the tower was built in 1754 by the Wiborg family in connection with the mills in the stream. Later, the pond was used as an ice pond by the Wiborgs.

 


Utsikten.

Gamle veien til Utsikten.

Utsikten.

Utsikten.

Utsikten.