Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TjuvhellerknutenVed gården Hellemyr går det en traktorvei over jordet og opp ved den gamle hoppbakken. Det er ikke merket før man kommer opp til toppen av bakken. Herfra kan du følge blåmerking helt opp til Tjuvhellerknuten. Godt merket. Like før du når toppen kommer du til en spennende heller, en stor stein du kan gå under. På toppen av Tjuvhellerknuten står det en flott varde som er ca 2 meter høy og 1,5 meter i diameter. Dette må være den største og fineste varden i Kragerø. Fra en spesiell vinkel kan denne kollen ligne på en u-båt. Kollen er liten og bratt på alle kanter og har en flott utsikt mot havet. Det er en svenske som har satt opp denne, den skal også ha vært hvitmalt. Vet ikke hvorfor denne ble satt opp og hvor gammel den er, men det kan ha vært et sjømerke lik Risørflekken. Kanskje en idë å kalke denne hvit.
Man kan også ta en flott rundtur med en stopp på Tjuvhellerknuten. Vi startet turen ved Donvollen, vei forbi Løvbakken og inn til Levangsdalen. Herfra går det fin sti utover dalen til Øygarden. Vi går videre på blåmerket sti over Bjoråsen, rester etter gammel bosetting. Her er det også skiltet opp til et utsiktspunkt. Neste plass vi kommer til, er Kolmekjerr, en gammel boplass. Stien går videre ned til Liland. Her er det gamle huset revet, og ny hytte er satt opp. Vi går videre på gamle veier opp til Langlibraaten, men tar først en avstikker bort til Øverland som ligger idyllisk til. Her finner man også steinmurer etter gammel bosetting. Ved Langlibraaten er det flere steinmurer. Vi tar retningen Tjuvhellerknuten og Mørkvann. Vi passerer Moltemyr, her er det også rester etter steinmurer. Vi kommer innpå Mørkvann rundløype, men vi går videre til Langemyr og på fine stier helt ned Finsbudalen. Runda er ca 12 km. God tur!

Navnet varde
Navnet varde kommer fra det gammelnorske "vardi" som igjen kommer fra det tyske ordet "warten" som betyr speide eller vakthold. Disse steinkonstruksjonene som er plassert på høyder i terrenget kunne fungere som grensemerker eller veimerking. I forbindelse med oppmålingen av Norge er mange varder bygget som siktmerker. Men jeg tror ingen i Kragerø er det.
At the Hellemyr farm, there is a tractor path that runs across the field and up to the old ski jump. It's not marked until you reach the top of the hill. From there, you can follow the blue markings all the way up to Tjuvhellerknuten. Well-marked. Just before you reach the top, you'll come across an exciting rock, a large stone you can walk under. On top of Tjuvhellerknuten, there is a magnificent cairn that is approximately 2 meters high and 1.5 meters in diameter. This must be the largest and finest cairn in Kragerø. From a certain angle, this hill can resemble a submarine. The hill is small and steep on all sides and offers a fantastic view of the sea. It is said that a Swede erected this cairn, and it was also said to have been painted white. I don't know why it was built or how old it is, but it might have served as a maritime marker similar to Risørflekken. Perhaps an idea to paint it white again. You can also take a beautiful round trip with a stop at Tjuvhellerknuten. We started the hike at Donvollen, followed the road past Løvbakken, and into Levangsdalen. From here, there is a nice path along the valley to Øygarden. We continue on a marked blue path over Bjoråsen, remnants of an old settlement. There are also signs here pointing to a viewpoint. The next place we come to is Kolmekjerr, an old settlement. The path continues down to Liland. The old house here has been demolished, and a new cabin has been erected. We continue on old roads up to Langlibraaten but first take a detour to Øverland, which is idyllically situated. Here, you can also find stone walls from ancient settlements. There are several stone walls at Langlibraaten. We head in the direction of Tjuvhellerknuten and Mørkvann. We pass Moltemyr, where there are also remnants of stone walls. We join the Mørkvann loop, but we continue to Langemyr and on fine paths all the way down to Finsbudalen. The round trip is approximately 12 km. Enjoy your hike!

The Name Cairn
The name "cairn" comes from the Old Norse "vardi," which in turn comes from the German word "warten," meaning to scout or keep watch. These stone structures placed on high points in the terrain could serve as boundary markers or trail markers. Many cairns were built as sighting markers during the surveying of Norway. However, I don't believe any in Kragerø serve that purpose.

 


Under Tjuvhelleren .

Tjuvhelleren.

Hoppbakken ved Hellemyr.

Godt merket

Stikryss ved Mørkvann.

Hellemyr.

Steinmur ved Langemyr.

Merking ved Rundtjenn.

Løvbakken.

Levangsdalen.

Øygarden.

Utsikt fra Bjoråsen.

Kolmekjerr.

Øverland.

Langlibraaten.

Tjuvhellerknuten.

Varden.

Paraplyen?.
   
kartutsnitt