Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SvenumVi startet vår tur ved å parkere bilen ved den enestående brua ved Dalsfoss. Derfra begynte vi å følge Svenumveien forbi grenda på Dalsfoss, og deretter opp til Langmo. Etter Langmo, tar en smal skogsvei oss langs Nedre Toke og videre opp til Øverland. Like før husene på Øverland, tar vi av til venstre og følger en sti eller traktorvei. Her er det en kort, bratt stigning før terrenget flater ut. Videre går vi nedover mot Øygårdsmyra og krysser et område som nylig har vært hogd. Å finne de gamle stiene i et hogstfelt kan være utfordrende, men vi hadde ingen problemer her. Nesten nede ved Øygårdsmyra tar vi til venstre og går mot den gamle Kragerøbanen. Vi følger en liten vei opp til skinnene og fortsetter langs skinnene på nedsiden. Det som gjør denne delen spesiell, er at stien faktisk går i tunnel under Kragerøbanen. Etter tunnelen fører stien oss videre til en liten hytte ved Langsjø. Videre legger merke til en redskapsbu ved skinnene som ser ut til å forfalle. Vi tar fatt på skinnene langs den langstrakte og smale Langsjøen. Ved Kollbånn tar vi av, men før det unner vi oss en pause på en flott plass ved Langsjø. Vi går gjennom en undergang og inn i en vakker granskog, passerer en myr mellom Lille og Store Neslandstjenn, før vi til slutt når gården Svenum. Fra Svenum er det kun en kort strekning tilbake til bilen ved trebrua. Denne rundturen strekker seg over omtrent 7 km og tar cirka 2,5 timer å fullføre. En flott og variert tur som byr på ulike opplevelser underveis!
We began our journey by parking the car at the exceptional bridge near Dalsfoss. From there, we started following Svenum Road, passing the hamlet at Dalsfoss, and then making our way up to Langmo. After Langmo, a narrow forest path leads us alongside Nedre Toke and further up to Øverland. Just before reaching the houses at Øverland, we turn left and follow a trail or tractor path. Here, there's a short, steep ascent before the terrain levels out. Continuing on, we descend towards Øygårdsmyra, crossing an area that has recently been logged. Finding the old trails in a logged area can be challenging, but we had no problems here. Almost reaching Øygårdsmyra, we turn left and head towards the old Kragerø Railway. We follow a small road up to the tracks and continue along the rails on the downhill side. What makes this part special is that the trail actually goes through a tunnel underneath the Kragerø Railway. After the tunnel, the path leads us to a small cabin by Langsjø. We notice a toolshed by the tracks that appears to be deteriorating. We proceed along the tracks alongside the elongated and narrow Langsjøen. At Kollbånn, we take a turn, but before that, we treat ourselves to a break at a scenic spot by Langsjø. We pass through an underpass and enter a beautiful spruce forest, crossing a marsh between Lille and Store Neslandstjenn before finally reaching the Svenum farm. From Svenum, it's just a short stretch back to the car near the wooden bridge. This circular route covers approximately 7 km and takes about 2.5 hours to complete. A wonderful and varied hike that offers different experiences along the way!
Dalsfoss.

Dalsfoss.

Langmo.

Øverland.

Rundtur Svenum, Dalsfoss.

Redskapsbu Kragerøbanen.

Skinnene langs Langsjø.

Rasteplass ved Langsjø.

Undergang ved Kollbonn.

Rundtur Svenum, Dalsfoss.

Svenum,.

Svenum.

Svenum.

Dalsfoss.

Dalsfoss.

Dalsfoss.

Veien mot Øverland.

Øverland.

Her ser vi Gåseknatten.
 
kartutsnitt