Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Svarttjenndalen - Lia - KrokvannTur med Kragerø Turistforening 21. oktober 2007
12 personer deltok på turen i området Lia, Krokvann og Svarttjenndalen. Været var overskyet, men turen var likevel fantastisk. Vi hadde en matpause med bål på en odde ved Krokvannshytta. Deretter fortsatte vi turen til Lia og ned til Svartjenndalen. Det var en flott rundtur som tok omtrent to til tre timer.

Tur med Kragerø Turlag 30. september 2018
22 turgåere samlet seg ved Gofjell, der turguide Nils Arne Tveit delte litt historie om stedet. Gofjell har en rik historie, med tidligere skole, butikk, sagbruk og kafeteria, som de fleste av oss kjenner til i dag. Gofjell Veikro, en heldøgnskafeteria med overnattingsrom, ble åpnet i 1963. (Du kan lese mer om Gofjell på Hull-siden). Vi begynte å gå langs Helleveien mot Brødløs, og tok deretter av til høyre mot Langkjerr. Stien førte oss gjennom vakker granskog, der det angivelig skal være en gammel jerngruve, selv om det nå bare er et hull i bakken med mye skrot. Vi kom tilbake til Helleveien og tok deretter av til Svarttjenndalen. Fra Svarttjenndalen gikk veien oppover til Løveråsen, som ga oss en flott utsikt. Vi fortsatte videre til Rullemyr, en gammel bosetning. Huset som står der i dag ble bygget på 1950-tallet. Derfra gikk vi på skogsveier mot Ramslien, hvor vi så en inskripsjon i fjellet fra 1870. Vi fortsatte mot Krokvann, hvor vi tok en vanlig pause. Tømmerhytta som står der ble brukt til å skjule flyktninger under krigen. Egil Midtgaard var eieren av hytta den gangen, men jeg tror noen fra Oslo eier den i dag. Vi gikk tilbake på gamle skogsveier og kom ut på Lienveien, hvor vi stoppet opp. Nils Arne fortalte oss litt om den store Glimmergruva i Skjerkedalsheia. Vi tok av til Ramsdalen og Torrkjerr. Jeg har hørt noe om en inskripsjon her også, men har aldri funnet den. Stien her er litt overgrodd, men det gikk greit. Vi kom ut ved Gofjellkilen og Gofjell. Her er det veier som fører opp til høyre, til toppen av heiabakken, der man kan se restene av en gammel bosetning. Huset som en gang sto der, er nå nede ved Gofjell. En flott tur!


Hike with Kragerø Tourist Association on October 21, 2007
12 people participated in the trip to the Lia, Krokvann, and Svarttjenndalen area. The weather was cloudy, but the trip was still fantastic. We had a food break with a bonfire on a promontory near Krokvannshytta. Then we continued the journey to Lia and descended to Svarttjenndalen. It was a beautiful round trip that took approximately two to three hours.


Hike with Kragerø Tourist Association on September 30, 2018.
22 hikers gathered at Gofjell, where tour guide Nils Arne Tveit shared some history about the place. Gofjell has a rich history, with a former school, store, sawmill, and cafeteria that most of us are familiar with today. Gofjell Veikro, a 24-hour cafeteria with accommodation, was opened in 1963. (You can read more about Gofjell on the Hull page). We started walking along Helleveien towards Brødløs and then turned right towards Langkjerr. The path led us through beautiful spruce forest, where there supposedly used to be an old iron mine, although now it's just a hole in the ground filled with debris. We returned to Helleveien and then turned towards Svarttjenndalen. From Svarttjenndalen, the road went uphill to Løveråsen, providing us with a magnificent view. We continued on to Rullemyr, an old settlement. The house standing there today was built in the 1950s. From there, we walked on forest roads towards Ramslien, where we saw an inscription in the mountain from 1870. We continued towards Krokvann, where we took a customary break. The timber cabin standing there was used to hide refugees during the war. Egil Midtgaard owned the cabin back then, but I believe someone from Oslo owns it today. We returned on old forest roads and reached Lienveien, where we stopped. Nils Arne told us a bit about the large Glimmer mine in Skjerkedalsheia. We turned towards Ramsdalen and Torrkjerr. I've heard something about an inscription here as well, but have never found it. The trail here is a bit overgrown but manageable. We reached Gofjellkilen and Gofjell. There are roads leading up to the right, to the top of the hill, where you can see the remains of an old settlement. The house that once stood there is now down by Gofjell. A fantastic hike!


Flotte stier.

Flotte stier.

Pause ved Krokvann.

Pause ved Krokvann.

Krokvann.

Krokvannshytta.

Krokvann.

Krokvann.

Krokvann.

Krokvannshytta.

Lia.

Lia.

Lia.

Ågot og Kjell.

En liten pust i bakken.

Stabburet ved Krokvann.

Ned til Svarttjenndalen.

Svarttjenndalen.
   

Svarttjenndalen, Lia (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).

Ut av granskogen (T).

Svarttjenndalen (T).

Svarttjenndalen (T).

Svarttjenndalen (T).

Rullemyr (T).

Lia (T).

Mot Krokvann (T).

Hytta ved Krokvann (T).

Krokvann (T).

Slapper av ved Krokvann (T).

Pause ved krokvann (T).

Krokvann (T).

Krokvann (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).

Fremme ved Gofjell (T).

Fremme ved Gofjell (T).

Takk for turen (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).

Tar av inn i granskogen (T).

Svarttjenndalen, Lia (T).