Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Saga - KrokvannDette er en fin rundtur på et par timer. Etter Mørland gård tar du av veien til venstre og kjører frem til bommen. Her må du parkere bilen og ta beina fatt. Veien går ned til plassen Saga, herfra går du på sti, og det første du møter er en restaurert mølle. Herfra er det ikke langt til Krokvann. Navnet kommer trolig av at det ligner på en krok. Langs Krokvann går stien som begynner bra, men blir dårligere etterhvert og til slutt helt borte. Det var ikke lange biten før man kom inn på en traktorvei som førte opp til veien.

 

Saga er en liten idyllisk plass i Kjølebrønd ved Hansjø. Gården har ca. 500 dekar skog og ca. 20 dekar dyrka mark. Øyfjell og Saga hadde samme eiere, men i 1909 omkom mannen på gården Øyfjell og enka og barna ble sittende igjen med begge gårdene og en gjeld på 2000 kroner. Hun fikk beskjed om at den gjelda måtte betales øyeblikkelig, det var da ingen utvei enn å selge Øyfjell og flytte til Saga. Fra Saga går stien langs Sagelva opp til Krokvann. Her står kvernhuset som i 2006 ble restaurert ved hjelp av Simon Nyhus. Kvernhuset har opprinnelig stått i en bekk mellom Sletthei og Hødnebø og ble flyttet til Saga like før krigen. I kvernhuset ble det malt mange melsekker, som ikke var lovlig under okkupasjonstiden. Kvernhuset hadde også en annen funksjon under krigen, det var montert ladeutstyr med dynamo for å lade opp batterier for folk som hadde radioer illegalt. Radioene ble samlet inn av lensmannen og Halvor Nyhus fraktet disse til Kil i august 1941. Men ikke alle leverte radioene sine, da var kverna god og ha. Folk kom langveis fra for å få ladet batterier. Nyhus hadde også mye besøk av folk som fikk reparert radioene sine. Alt av gamle deler kom til nytte, for nye deler var vanskelige å skaffe

Tømmerfløting
Det var mye tømmerfløting i Kjølebrøndsvassdraget, også i Sagelva var det fløting. I 1950 sto den 90 meter lange renna ferdig og var i bruk til ut i 1960-årene.

This is a nice round trip that takes a couple of hours. After Mørland gård, you turn off the road to the left and drive until you reach the gate. Here, you need to park the car and continue on foot. The road goes downhill to the area called Saga, from where you walk on a trail, and the first thing you encounter is a restored mill. From there, it's not far to Krokvann. The name is likely derived from its resemblance to a hook. Along Krokvann, the trail starts off well but gradually deteriorates and eventually disappears completely. It wasn't long before you entered a tractor road that led up to the main road.

Saga is a small idyllic place in Kjølebrønd near Hansjø. The farm has about 500 acres of forest and approximately 20 acres of cultivated land. Øyfjell and Saga had the same owners, but in 1909, the man on the Øyfjell farm died, leaving the widow and children with both farms and a debt of 2000 kroner. She was told that the debt had to be paid immediately, so there was no other choice but to sell Øyfjell and move to Saga. From Saga, the trail follows Sagelva up to Krokvann. Here stands the millhouse, which was restored in 2006 with the help of Simon Nyhus. The millhouse originally stood in a stream between Sletthei and Hødnebø and was moved to Saga just before the war. Many sacks of flour were ground in the millhouse, which was illegal during the occupation. The millhouse also had another function during the war; it was equipped with charging equipment and a dynamo to charge batteries for people who had radios illegally. The radios were collected by the sheriff, and Halvor Nyhus transported them to Kil in August 1941. But not everyone turned in their radios, so the millhouse was convenient to have. People came from far away to have their batteries charged. Nyhus also had many visitors who had their radios repaired. All old parts came in handy because new parts were difficult to obtain.

Timber Floating
There was a lot of timber floating in the Kjølebrønd watercourse, including Sagelva. In 1950, the 90-meter-long flume was completed and was in use until the 1960s.

 


Saga.

Gammel mølle på Saga.

Gammel mølle på Saga.

Flatbunnet pram.

Stort plantefelt.

På vei ned til Saga.

Vei ved Ilsjø.

Langs Krokvann.

Langs Krokvann.