Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BjelkviktjennaBjelkviktjenna var tidligere isdam. Det gamle navnet skal ha vært Bjønntjenna. Nedenfor Bjelkvikdammen i Bjelkvikbekken, nærmere sjøen, fantes det en vaktpost. Det var en steinhellerbro som ble kalt "Plassbrua" og "Skrika". Isfabrikken i Bjelkevika hadde ingen ishus. Isen ble transportert i en renne langs bekken ned til skipene ved sjøen. Ved broen sto det en vaktpost. Derfra kunne han holde øye med menneskene ved dammen og lossearbeiderne nede ved sjøen samtidig. Han kunne skrike for å formidle beskjeder. Litt lenger ned kan man se rester av en mølle. Det har også vært en sag i bekken

Turen rundt Bjelkviktjenna
Vi startet vår tur fra Gunnulfsvann og fulgte kyststien mot Mellomvann, forbi boplassen "Plassen," og deretter nedover mot Bjelkviktjenna. Stien ledet oss over dammen i Bjelkviktjenna og langs vannkanten mot Eklund. Her forlot vi kyststien og fulgte veien til Løvdalen, med en kort avstikker opp til Varden, en tydelig markert kolle med fantastisk utsikt. Det finnes flere steder på heia med navnet "Varden," som kan ha røtter tilbake til gamle tider da slike koller ble brukt som en del av varslingssystemet med vardebrenning. Fra Løvdalen fortsatte vi langs veien mot Bjønnmyr, men tok av til høyre på en sti som ledet oss mot Bjelkviktjenna og Bjønnholla. Et av målene for turen vår var å finne Bjønnehiet, som viste seg å være to store steiner som lå inntil hverandre og dannet en imponerende grotte. Vi fortsatte videre gjennom skogsterreng på Godmyrheia, hvor vi kunne nyte en fantastisk utsikt, før vi gikk ned til utløpet fra Mellomvann og den godt bevarte Plassdammen. Dette området var virkelig nydelig. Derfra vendte vi tilbake til kyststien og fulgte den tilbake på vei til utgangspunktet vårt.
Bjelkviktjenna used to be an ice pond in the past, and its old name was said to be "Bjønntjenna." Below Bjelkvikdammen in Bjelkvikbekken, closer to the sea, there was a lookout post. It was a stone slab bridge known as "Plassbrua" and "Skrika." The ice factory in Bjelkevika did not have an icehouse. Instead, the ice was transported in a channel along the stream down to the ships by the sea. There was a guard stationed at the bridge who could keep an eye on the people at the dam and the dockworkers down by the sea simultaneously. He could shout to convey messages. A bit further downstream, you can still see remnants of a mill. There has also been a sawmill in the creek.

The excursion around Bjelkviktjenna:
We commenced our journey from Gunnulfsvann and followed the coastal trail towards Mellomvann, passing by the dwelling known as "Plassen," and then descending towards Bjelkviktjenna. The path led us over the dam at Bjelkviktjenna and along the water's edge towards Eklund. Here, we departed from the coastal trail and followed the road to Løvdalen, taking a short detour up to Varden, a prominently marked hill with breathtaking views. There are several places on the heathland with the name "Varden," which may trace its origins back to ancient times when such hills were used as part of a signaling system with beacon fires. From Løvdalen, we continued along the road towards Bjønnmyr, but then veered right onto a trail leading us to Bjelkviktjenna and Bjønnholla. One of our goals for the trip was to find Bjønnehiet, which turned out to be two large rocks nestled together, forming an impressive cave. We continued further through the forest terrain on Godmyrheia, where we could savor breathtaking vistas before descending to the outlet of Mellomvann and the well-preserved Plassdammen. This area was truly delightful. From there, we retraced our steps along the coastal trail, making our way back to our starting point.

 


Bjelkviktjenna.

Plassen.

Plassen.

Plassen.

Bjelkviktjenna.

Dammen i Bjelkviktjenna.

Løvdalen.

Løvdalen.

Utsikten fra Varden.

Utsikten fra Varden.

Utsikten fra Varden.

Løvdalen.

Bjønnehiet.

Bjønnehiet.

Godmyrheia.

Leo på Godmyrheia.

Mellomvann.

Plassdammen.

Plassdammen.

Mellomvann.

Plassbrua.

Plassbrua.

Mellomvann, Lia.