Skredderhagen

Gruve
I årene før første verdenskrig drev et svensk selskap ut noe av malmen. Gruven hadde en ca 5 meter bred og 10 m lang dagstrosse som var fylt igjen av vann. I syd endte dagstrossen i en liten gruvegang (ort). Lengere syd er det skutt ut to mindre skjerpesynker (gruvegang nedover). På Norgeskart heter området Storedalshagen. Lokalbefolkningen husker at det var gruvehull her, men over tid har de blitt fylt med søppel og diverse fyllmasse, slik at nå er det ikke lenger synlige spor etter gruven. Gruvene ble ofte brukt som deponi for avfall. Flere gruver i Kragerø er nå fylt med søppel. De gruvene som inneholdt farlige sjakter er blitt forsvarlig fylt igjen av sikkerhetshensyn i senere tid.

Flagg

In the years leading up to the First World War, a Swedish company extracted some of the ore. The mine had a roughly 5-meter wide and 10-meter long surface tramway filled with water. To the south, the tramway ended in a small mine passage (adit). Further south, two smaller mine shafts (downward mine passages) were blasted out. On the map of Norway, the area is called Storedalshagen. The locals remember that there were mine shafts here, but over time they have been filled with garbage and various filling materials, so now there are no longer visible traces of the mine. The mines were often used as dumping grounds for waste. Several mines in Kragerø are now filled with garbage. The mines containing hazardous shafts have been properly filled in for safety reasons in recent times.

Velkommen

Skredderhagen gruve

Skredderhagen gruve

Skredderhagen gruve

Skredderhagen gruve

Rinde

Skredderhagen
SKREDDERHAGEN
Skredderhagen
error: Content is protected !!