Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

MatløsMatløs består av fire holmer og skjær 50-200 m fra land ved Lovisenberg i Hellefjorden. Berggrunnen består av prekambrisk gneis/granitt. Holmene er biotopvernområdet, beskytter viktige holmer for sjøfugler mot forstyrrelser i hekketiden.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Matløs.

Matløs.

Matløs.